Partnerinitiatieven en interessante links

Partners Goed Boeren geeft Energie

Goed Boeren geeft Energie aan Natuur & Maatschappij wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het O&O-fonds van Regio West-Brabant, Landbouw Innovatie Noord Brabant (LIB) en Rabobank:

Regio West-Brabant
RWB werkt integraal vanuit de thema’s economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Kennis en praktische achtergrondinformatie zijn gebundeld per opgave. Het Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant.
www.west-brabant.eu

Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB)
De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.
www.stuurgroeplib.net

Rabobank
Rabobank heeft als missie ‘Growing a better world together’. Banking4Food is binnen de missie een belangrijk thema.
www.rabobank.nl

Interessante links

Naast Goed Boeren geeft Energie zijn er talloze interessante initiatieven. Laten ook wij de krachten bundelen om de versnelling te brengen voor een duurzamer klimaat.

SDG Nederland 
De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.
www.sdgnederland.nl

Netwerk Goed Boeren
Netwerk van natuurinclusieve boeren in Brabant die samen en op het eigen bedrijf toewerken naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw, met een goed verdienmodel. Het netwerk bestaat uit een diverse mix van agrarische sectoren, regio’s binnen Brabant, bio en niet-bio.
www.goedboeren.nl

Natuurlijk Boeren 
Natuurlijk Boeren is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.
www.natuurlijkboeren.nl

Meer lezen over duurzaamheid op het platteland

Gebiedsagenda vitaal platteland

Het buitengebied van West-Brabant staat voor velerlei opgaven, maar het bevat ook krachtige vliegwielen voor de toekomst. In Panorama West-Brabant wordt dit in samenhang getoond.

Panorama West-Brabant inspiratiedocument

Hoe kan het platteland vitaal blijven met alle grote uitdagingen die op het gebied afkomen? De energietransitie, de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de transitie van de landbouw: het Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs gaat over hoe deze grote opgaven ingezet kunnen worden om ons land rijker, hechter en schoner te maken. Veranderingen zijn geen verliezen, maar kansen.

Delfts ziekenhuis levert restwarmte aan nieuwe woningen

Het ziekenhuis beschikt over een warmte-koudeopslagsysteem en deze installatie slaat jaarlijks meer warmte op dan het ziekenhuis nodig heeft. Die extra warmte wordt straks geleverd aan 351 woningen van het nieuwbouwproject Bethelpark, dat naar verwachting in 2022 af is. Met deze warmte kunnen de bewoners vloerverwarming bedienen en warm tapwater gebruiken.

BRON: Change Inc.

Essay Hidde Boersma & Peter Smeets

Hoogtechnologisch boeren als route naar duurzame voedselvoorziening

In het essay wordt in beeld gebracht hoe Nederland er uit kan zien als er wel wordt gekozen voor hoogtechnologische kennislandbouw – als ook de landbouw onderdeel wordt van het Kristalpaleis. Het levert een land op waar boeren meer verdienen, waar meer natuur is, en waar voedselproductie klimaatneutraal is. Het is een toekomst waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenaamde agroparken: landbouwcomplexen waarin alle onderdelen van de voedselketen geconcentreerd worden op een beperkt oppervlak, met gesloten kringlopen, om zo ruimte over te laten voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. In de volgende hoofdstukken behandelen we de toekomst van de provincie Flevoland, om de visie vervolgens uit te breiden naar Nederland en haar directe omgeving.

BRON: de buik van de stad, toekomstperspectieven op voedsel, stad en land, 2018

Meer lezen over biodiversiteit en akkerranden

Bekijk de brochure ‘Oogst van Bloeiend Bedrijf: akkerranden voor naturlijke plaagbeersing’ van het landelijke akkerrandenproject Bloeiend Bedrijf.

Bekijk de brochure ‘FAB en akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing’ van het LTO FAB2 project in opdracht van de stuurgroep LTO FAB2.

Meer interessante links:

Lijst met erkende maatregelen zijn energiebesparende maatregelen die in maximaal vijf jaar terug te verdienen zijn:

Meer informatie over Geothermie vind je hier:

 

Levert jouw bedrijf meerwaarde aan natuur en maatschappij?
Laat het ons weten!